Fiskemester passer karper og damme

De mange søer og damme på Gisselfeld forherliger parken og giver stedet en helt unik stedsånd og karakter med spejlinger og refleksioner, der intensiverer lysets virkning og bidrager med lyden af rislende vand.

Hver af havens vandflader har en funktion i et historisk produktionsøjemed. Fælles er, at samtlige søer og damme kan reguleres og tømmes, hvilket er en afgørende funktion for en gunstig karpedrift – dette styres af en Fiskemester.

Der ligger talrige opgaver for en Fiskemester året rundt: tilsyn og pasning af dammene, vedligeholdelse af både og redskaber, yngel, flytning og fordeling af karper, fodring om sommeren, iltning af dammene om vinteren, samt opsamling, rensning og salg af fiskene.

fiskemesterbForåret i dammen

En fiskerdreng på Gisselfeld fortæller i sine erindringer af 1942: ”Med forårets komme skulle vi i gang med forårsfiskeriet. I alle de mindre damme havde vi ’sættefisk’, det vil sige karper der var 2 år gamle og 10-15cm lange. Vi fangede dem med ketsjere og satte dem i nogle store trækar indtil vi havde fanget dem alle.
Forinden fiskeriet begyndte var det meste af vandet lukket ud af dammen, så der kun var en smal bæk i midten af dammen … og fiskene var samlet i en rende i midten.
Når så alle karperne var fanget kom der en stor ladvogn fra avlsgården og hentede dem i nogle store kar med vand i. Så gik turen eller rundt til forskellige søer [i parken og i skoven] hvor karperne blev sat ud igen.” 1

”Med til forårsfiskeriet hørte også at vi fangede de store avlsfisk. Det var nogle særligt udvalgte til at føre slægten videre. Det var nogle meget store fisk, der for hunnernes vedkommende vejede op til 3,5kg og for hannernes vedkommende lidt mindre.
Fiskene blev meget forsigtigt læsset op på vognen af to mænd for at de ikke skulle få stød og slag, da de så ville tabe rognen. Derefter blev de kørt op i parken og sat ud i to specielle damme der var lavet til formålet.”

redskaber

Sommerens opgaver

Sommeren er en farlig tid for karpeynglen i den lavvandede dam. ”Der var et problem … og det var fiskehejrerne, der havde fundet sig et velforsynet spisekammer i dammerne. Vi kunne ikke holde dem væk uden hjælp fra godsets skytte, som en gang om dagen kom og skød nogle skud efter dem.”
For mange plantevækster i og omkring dammene truer fiskevæksten med nedsat vandgennemstrømning. For meget alge, skaber desuden iltmangel, som kan forårsage fiskedød. Det er Fiskemesterens opgave at holde dammene og søerne fri for grøde og siv.

Vinterens fred

”Dammene stod tomme om vinteren for at forebygge sygdomme og for at frosten skulle slå iglerne ihjel. De var en plage, fordi de satte sig på karperne og sugede næring ud af dem.”

Tømning af damme har også den fordel, at man lettere kan vedligeholde bunden og kanterne, når vandet er væk. Tagrør, dunhammer og andre aggressive plantevækster kan lettere slås ned og eventuelle parasitter eller anden fiskesygdom dør når søbunden, i en længere periode, udsættes for bagende sol eller frost.

”I 1941-42 havde vi en meget streng vinter med masse sne og is på alle søerne, så mit arbejde i den første tid bestod i at jeg på min cykel kørte rundt til alle søer og damme og ”vækkede” for fiskene. Det var mest karperne der led af iltmangel som følge af det tykke lag is på vandet. ”Vækningen” blev udført med en langskaftet isøkse.
Først huggede man isen fri i vågen hele kanten rundt. Vågen var ca. 10m lang og 1,5m bred. Isflagerne blev herefter delt i mindre stykker, som så blev trykket ind under den faste is i siderne, som efterhånden blev meget svær rundt om vågen.”

karpemester