Post/Siel

Uden mulighed for at vandstandsregulere i søerne og dammene, vil vandet selv finde sin vej videre i landskabet. Vandreguleringen ses på et større antal poste, der står én til flere ved bredden i hver sø, dér hvor vanddybden er størst.

Lige siden Peder Oxe indførte karpen til Gisselfeld omkring 1547, har der i større eller mindre grad været dambrug på stedet. For at drive karpedambrug skal der findes et antal damme, som kan vandstandsreguleres og tømmes fuldstændig for vand. Reguleringen foregår gennem post og siel. Posten er et element i træ eller beton i søens dybe ende. Den har tre lukkede sider samt en åben forside, hvor løse brædder kan trækkes op og ned for at bestemme vandniveauet. Et foran siddende net holder fiskene tilbage i søen, når brædderne løftes op og søen tømmes gennem sielen, der er et underjordisk rør, der fører vandet til næste sø.

Big Map can't be displayed. This is almost always because JavaScript is turned off, or there are JavaScript errors on this page preventing the map script from running (check the browser console for error messages)