Brede Sø

Brede Sø ligger i slotsparken, syd for Nielstrupvej. Søens vandspejl er knap otte meter lavere end Gårdsøen, hvilket skyldes den store, gennemskærende hoveddæmning, hvorpå Nielstrupvej har sit forløb.

Brede Sø var før 1547 et sumpet engområde, med tilløb fra Gårdsøen og udløb i Gisselfeld Bæk og videre til Susåen. Peder Oxe lod Gisselfeld Bæk opstemme, så der opstod en lang, smal sø med vandstandsregulering. Brede Sø har, i kraft af sin daværende formgivning, fået sit navn. Søen kunne pga. vandreguleringen anvendes til karpedrift. Feltherre Hans Schack udvidede Gårdsøen såvel som Brede Sø i 1670´erne til at være mere rund. Brede Sø fødes fra Gårdsøen gennem springvand og vandfald samt fra de små ”Briller” mod øst. Herudover tilkommer overfladeafstrømning fra bakkedragene. I dag findes tre post/siel-systemer til afløb fra Brede Sø: Til Karpedam i den nordvestlige ende, til Geddedam i vest og til Yngledam mod sydøst. Brede Sø har i karpedambrug været anvendt som fededam. Søens største dybde er ca. to meter.